אולמרט הכלב הגנב המושחת נלחם בשחיתות שהוא לימד את המושחתים . כלב עמלקי מסריח מלמד אחך ללחום בשחיתות .קיא עליך מעוו שתומך במעוותת שמסכימה להתמך במעוות עמלקי