השטן מדבר אלינו. הוא בא מהקליפות שיונקים מהשורשים של עשבים שוטים אשר נובעים מצד הסטרא אחרא שנוצר כאשר היה אור אצילות והצתמצם לנקודת בוצינא דקרדנותא האור הגדול צמצם עצמו ושם היה כבר אור חוזר וביטול האור הגדול לאויר שכולל אור וחושך.
התכללות החושך יצר קליפות ופגמים ונפילים ואנשי סדום. וכן כוחות טומאה ודמיון של השטן בהתגלמות כזאת של עמלק והשם דאעש בדור האחרון ומנהיג דאעש.
כח זה עומד להכלה מן העולם במהירה ולא יהיה לו זכר. אלולא ישראל שומרים שתי שבתות כבר היה מגיע גואל ישראל ומכריז שהגלות תמה וגאולה הגיעה.