בישראל – היו פוליטיקאים מתגאים באמירה כזו, וודאי לא מתנערים ממנה.