תמה אני מי אחראי לכותרת המטופשת כאן ובכל העתונים החרדיים.
כל נורמלי הקורא את הידיעה מבין שרק נקלטו אותות, ולא שהקופסה עצמה נמצאה…
בידיעה עצמה קיימת סתירה: פעם מדברים על הימצאות הקופסא ופעם על הימצאות המטוס……..