לקראת המעמד האדיר שייערך בעוד כשבועיים, בהשתתפות רבבות מבני היהדות הנאמנה בארצות הברית, ובו יונף דגל המאבק נגד פגעי הטכנולוגיה, יצא שליח "יתד נאמן" לארה"ב ושמע מכלי ראשון, מפיהם של מרנן ורבנן גדולי ראשי הישיבות ומנהיגי קהילות היראים שליט"א, על שום מה נקהלה ונזעקה יהדות אמריקה, לצאת בקריאה נרגשת להצלת נשמות ישראל מבאר שחת

[ראיונות אלו התפרסמו ביתד נאמן, JDN מביא בפניכם את הראיונות כפי שהובאו בעיתון]

הרמב"ם בהלכות תפילה אומר שבימי רבן גמליאל, רבו המינים בישראל, והיו מצירין לישראל, ומסיתין אותן לשוב מאחרי ד'. וכיון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד הוא ובית דינו, והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאילה מלפני ד' לאבד המינים; וקבע אותה בתפילה, כדי שתהיה ערוכה בפי הכל.

ודברי הרמב"ם צריכים ביאור מהו הלשון "שזו גדולה מכל צורכי בני אדם", מדוע הרמב"ם לא אומר בפשטות שרבן גמליאל ראה צורך לתקן ברכה מיוחדת נגד המינים? אלא, ישנם פגעים שכלל ישראל לא יכול לחיות עימהם. לא שייך כלל לחיות ככה. הם כל כך מזיקים ופוגעים בו, עד שמוכרחים לתקן תקנות וליסד יסודות שיעזרו לכלל כולו להתגבר ולהתמודד עם אותם מכשולים.

במילים אלו מבקש הגאון רבי אליהו בער וואכטפויגל שליט"א ראש ישיבת 'זכרון משה' בסאוט פאלסבורג שבארה"ב לפתוח את שיחתו המיוחדת ל'יתד נאמן' אודות הסכנה החמורה המרחפת מעל ראשה של יהדות העולם.

כפי שפורסם בעתוננו בשבוע שעבר, לקראת המעמד האדיר שייערך בכ"ח אייר באולם 'סי טי פילד' ש'בקווינס' בהשתתפות עשרות אלפים מבני היהדות הנאמנה בארה"ב של אמריקה בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א בו יונף דגל המאבק בסכנה החמורה הקיימת בהתחדשות והתקדמות הטכנולוגיה בכלל, והאינטרנט בפרט, יצאו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א מארה"ק, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן ליב שטיינמן שליט"א. הגאון הגדול רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א. הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א, והגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א במכתב מיוחד לתושבי ארה"ב להשתתף במעמד. כמו"כ בשבוע שעבר פורסמה

ב'מוסף שבת קודש' שיחה עם ראש 'ישיבת בית מדרש גבוה דליקווד', הגאון הגדול רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א אודות הסכנות החמורות הקיימות באינטרנט.

לקראת המעמד האדיר יצא שליח "יתד נאמן" לארה"ב ושמע מכלי ראשון מפיהם של מרנן ורבנן גדולי ראשי הישיבות ומנהיגי הקהילות שליט"א, הגאון רבי אהרן שכטר שליט"א ראש ישיבת 'רבינו חיים ברלין' ב'פלעטבוש'. הגאון רבי ירוחם אולשין שליט"א ראש ישיבת 'בית מדרש גבוה דליקווד.' הגה"צ רבי מתתיהו סלומון שליט"א משגיח דישיבת 'בית מדרש גבוה דליקווד'. הגאון רבי יוסף רפול שליט"א ראש ישיבת 'עטרת תורה' ב'פלעטבוש'. הגאון רבי אליהו בער וואכטפויגל שליט"א ראש ישיבת 'זכרון משה' ב'סאוט פאלסבורג'.

כמו"כ מפיהם של חשובי העוסקים במלאכת הקודש לביעור הנגע החמור, הרב נחמיה גוטליב שליט"א והרב משה דרו שליט"א מ'איחוד הקהילות'. והרב יחזקאל שטלצר שליט"א, ר' צבי שארף, ר' אברהם מאייר והרב יעקב לאך שליט"א מארגון 'שמור עיניך', על מה נקהלה ונזעקה יהדות ארצות הברית ומה הן דרכי הפעולה להתמודדות עם התופעה המסוכנת.

"יתד נאמן" האזין לדברים חוצבי הלהבות ובקש להעבירם בשלמותם לציבור הקוראים. אנו תקווה כי אכן זכינו לעמוד על הדברים, כפי רצונם של מאן מלכי רבנן ראשי הישיבות שליט"א.

מול יצר הרע יש רק פתרון אחד ויחיד – להתחזק בתורה

הגאון רבי אליהו בער ווכטפויגל שליט"א: אנשים צריכים לדעת כי מימות ההשכלה לא היה יצה"ר כזה נורא ומסוכן. הסכנה כאן חמורה שבעתיים שכן אלו השקועים בתוך העולם של האינטרנט, נמצאים בעצם בתוך ביוב מצחין, בבור עמוק של ריקבון נורא והם אפילו אינם מבחינים כלל שהם שקועים בתוכו. זה מפחיד לראות אדם השרוי בתוך סכנה איומה והוא בטוח שטוב לו והוא מאושר.

איך מתגברים ויוצאים מאותו ריקבון ומאותם ביבים?

קודם כל הציבור כולו מוכרח לדעת שאינטרנט זה סכנה. צריכים לדעת שזהו מאבק קיומי ממש. אינטרנט זה דבר אסור ומסוכן, לאחר מכן העצה היחידה שתוכל לעזור מול היצר הרע הנורא הזה היא תורה. בורא העולם, מי שיצר את אותו יצר נורא ברא לו גם תבלין. בורא העולם לימד אותנו כי מול יצר הרע יש רק פתרון אחד ויחיד־להתחזק בתורה. בדרך הטבע אי אפשר לנצח ולהתגבר על היצר הרע הנורא הזה. הוא כל כך חזק ואימתני ששום פתרון לא יכול לעמוד מולו.

אם מכירים ויודעים שמדובר בסכנה אמיתית, בורחים ממנה כמו מאש. הסיפורים מסמרי השיער שנשמעים בביתם של אלו שנכנסו לעולם הזה, קשים לשמיעה. הלא האינטרנט הזה רבים חללים הפיל. איך אדם יכול להכניס עצמו לתוך סכנת מוות, פשוטו כמשמעו?!

בכלל, ממשיך הגרא"ב וואכטפויגעל שליט"א, "אנחנו עומדים כעת בתקופה לא פשוטה כלל וכלל. כל הקלקולים חברו יחדיו בדיוק עכשיו. גם הפגעים הנוראים של הטכנולוגיה שחדרה בתקופתנו וגם הגזירות הקשות בארץ ישראל כאשר משנאי ד' מרימים ראש ומבקשים לפגוע בערך המקודש והיקר ביותר בעולם, התורה הקד'. הרשעים מבקשים למנוע לימוד התורה ע"י בני הישיבות ובאים בעצות ובתחבולות נוראות על עולם התורה. אך דווקא מזימות אלו כולם צריכות לגרום לנו חיזוק עצום ולהביא אותנו לכלל החלטה כי אין לנו שיור אלא התורה הזאת". 'כשהקול קול יעקב אין הידיים ידי עשיו', בתורה הקד' ובדבריהם של חז"ל הקד' לא מצינו שום עצה אחרת מלבד העצה של חיזוק בתורה.

כך היה בתקופה של מתתיהו ובניו. עמדו יחידים מול היצר הרע הגדול של היונים והמתייוונים שבקש לעקור ולקעקע את היסודות עליהם מושתת ועומד העם היהודי. בדרך הטבע נראה היה כי אין יכולת מול ההר הגדול והנורא הזה, אולם כאשר הקומץ היה נחוש בדעתו ללחום את מלחמת ד'. כאשר היחידים לא נרתעו ונאבקו מול אותו יצר הרע, הם ניצחו בסייעתא דשמיא.

לכאורה נראה שמצליחים להתגבר על הקלקולים. הרי ישנם כל מיני חסמים המונעים כניסה לאתרים מסוכנים?

על הפסוק "ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים" אומר רש"י הקד' "ארורים רשעים שאין טובתן שלימה". ונשאלת השאלה מדוע עכשיו רש"י מצא לנכון לומר זאת, הלא עכשיו לפחות שר המשקים הזכיר את יוסף לפני פרעה? אלא הביאור הוא כי יש זמן של יצר טוב ויש זמן של יצר הרע. בזמן שהיצר הטוב שולט לא אמורה להיות דריסת רגל ליצר הרע. וא"כ עתה שכבר הגיע הזמן של שר המשקים לומר דברי שבח על יוסף הצדיק לפני פרעה, מדוע הוא לא יכול היה לומר זאת בשלמות? מדוע היה צריך לומר זאת בדרך של ביזיון "נער, עבד"? מכך משמע שהצד הטוב שלו הוא רקוב. שיש חיסרון גדול במה שנראה לכאורה טוב אצלו. בזמן רבן גמליאל היה בירור והבדל בין הצד הטוב לצד הרע.

עתה, בזמן הזה נראה שהיטשטשו ההבדלים בין הטוב לרע. הטוב והרע משמשים בערבוביה נוראה. אנשים לא מבדילים ביניהם וזה מסוכן מאד.

מוכרחים לומר באופן הברור: כל החסמים והפילטרים למיניהם מיועדים רק לבעלי הבתים הנזקקים ונאלצים לצורך פרנסתם להשתמש בטכנולוגיה המדוברת. לאלו שנאלצים לעבוד עם הדברים הללו מנסים לייצר אמצעים המונעים כניסה למקומות נוראיים, אבל בכל מה שנוגע לבני תורה, מוכרחים לקבוע תקנות ברורות והחלטיות. לבני תורה אין מה לחפש כלל בשום דבר שקשור לאינטרנט ודומיו. אצלם חייב להיעשות הבירור בין הטוב לבין הרע.

לעצם העניין ששאלתם על החסמים והפילטרים למיניהם, אספר לכם עובדה מעניינת. היה זה בעת מלחמת תשכ"ז, התפללתי מנחה באחד מבתי הכנסת של בני ברק. אל בית הכנסת נכנס יהודי מסוים ששימש כמנהל בבית ספר ממלכתי דתי בתל אביב בו 'למדו' בצוותא בנים ובנות. הגאון רבי יוסף ליס זצ"ל ניגש לאותו מנהל ושאל אותו כיצד מהין לשמש מנהל במקום כזה. השיבו המנהל כי אצלו בבית הספר ישנו צלצול מיוחד המורה על כניסת התלמידות ובפער מסוים מצלצל הפעמון ומורה על כניסת התלמידים. כך גם בכיתה עצמה, התלמידים והתלמידות יושבים אמנם באותו חדר, אך הכניסות והיציאות שונות וכדו'.

חייך הגאון רבי יוסף זצ"ל וסיפר לו סיפור מאלף מעת שהותו בגלות שנחאי בזמן מלחמת העולם השנייה. "כשהגיעו תלמידי ישיבת 'מיר' לשנחאי פגשו ביהודי שעשה רושם מצוין. היה משתתף בכל השיחות של המשגיח מרן הגר"י לוינשטיין זצוק"ל ומאזין בדריכות. יום אחד התברר כי אותו יהודי נשוי לגויה רח"ל. שאלוהו התלמידים כיצד יתכן הדבר. מחד הוא כל כך שייך לישיבה, ומאידך, הוא נשוי לגויה?

השיבם היהודי כי הוא 'מצליח' לחיות באופן כזה שאין כל סתירה בדבר. וכיצד הוא עושה זאת? פשוט ביותר… הנה למשל בחג הפסח אשתו הגויה מבשלת לו קניידלא'ך, ולעצמה לוקשי'ן (איטריות). היא אוכלת את שלה והוא אוכל את שלו. והיה, המשיך היהודי וסיפר לתלמידי הישיבה, 'אם נכנס לו בטעות לוקש'ן לתוך הצלחת הוא ממהר לסלק אותם'.

הבנת? שאל הגר"י ליס זצ"ל את אותו יהודי. בית הספר שלך זה בדיוק כמו הלוקש'ן והקניידלא'ך של אותו יהודי…

ביחס לבני תורה ובהסתכלות שלהם על העניין, כך צריכים המסננים והפילטרים הללו להראות.

                                         *                  *                   *

קיימת רח"ל מחלה נוראה ששמה אינטרנט

הגאון רבי אהרן שכטר שליט"א: אני מעולם לא רגיל לדבר לעיתונים. קשה לי להעביר מסרים באופן כזה, אך מתוך חשיבות ונחיצות העניין ומאחר ו'יתד נאמן' מלווה את המערכה האדירה הזאת על הצביון היהודי של עם ישראל, אצא מגדרי.

"עד כמה שהיצר הרע הוא מחלה נוראה שהכרנו עד כה, באה עלינו צרה נוספת שלא שיערוה אבותינו – אינטרנט. לאזננו מגיעים סיפורים איומים ונוראים על בעיות חמורות שיצרה המחלה הזאת. בעיות של שלום בית. איבוד פרנסה ודרדור רוחני וגשמי רח"ל, שפשוט לא נתפס בשכל אנושי.

אני שומע שאפילו בקרב אומות העולם קיימת כיום התעוררות רבה לחדול מההתעסקות ברפש הזה ששמו אינטרנט. גם הם מבינים כי לאדם נורמאלי אין כל אפשרות לשרוד ולהישאר שפוי בדעתו באם הוא נכנס לעולם המסוכן הזה.

אבותינו במצרים הגיעו כמעט עד השער ה־נ' של הטומאה. ללא ספק הייתה זאת תקופה קשה לעם ישראל. דרדור רוחני שאין דומה לו, אך עדיין שמרו על צלם א־לקים. הם נותרו נאמנים לדרך ד' בכך שלא שינו את שמם, לבושם ולשונם. נותר בהם הסממן היהודי. אך הסכנה שבאינטרנט היא כה גדולה, שהיא גורמת לאדם לאבד את כל צלם הא־לקים שלו.

אדם חושב לעצמו רק אציץ מעט לתוך התועבה הזאת. הוא מתרץ לעצמו תירוצים רבים מדוע זה לא יזיק לו ולא יפגע ב'אדם' שבו, אך במהירות אדירה הוא מוצא עצמו עמוק בתוך אותה טינופת. אין לו כל יכולת לשפוט את המינון המתאים לו והוא כבר מוקף ראשו ורובו בתוך אותה זוהמה איומה.

אנחנו צריכים להכיר טובה למשגיח הגה"צ רבי מתתיהו סלומון שליט"א שלא רק העלה את הנושא הזה לסדר היום. על אף חולשתו הגדולה הוא לא נותן לעניין לרדת מהשיח הציבורי. רואים כאן ממש מסירות נפש כדי לשמר את הייחודיות של עם ישראל מעל כל העמים. לדאוג שהטומאה הנוראה הזאת לא תהרוס ותקלקל כל חלקה טובה שנותרה בנו ותדרדר אותנו לעברי פי פחת רח"ל.

צריכים לזעוק ולהריע ולא להרפות. לומר לכל בני האדם כי חרב גדולה ואימתנית מאיימת על צווארנו. היא מבקשת להעביר אותנו מהעולם ולהסיר מאיתנו את אותו צלם עליו שמרנו גם בגלות הקשה בארץ מצרים.

עלינו לזכור כי גם כשהעבידו אותנו בפרך והיינו בעיני מעבידינו כעבדים שפלים, ידענו כי בני אברהם יצחק ויעקב אנחנו.

יש לנו ייחודיות מעל מבקשי רעתנו, אולם כיום עלול המצב להשתנות חלילה באם לא נתעשת ונתנתק מאותו כלי משחית לחלוטין".

                                       *                        *                        *

ליצור פינה נקייה מכל מיני הטכנולוגיות

הגאון רבי ירוחם אולשין שליט"א: הסבא, מרן הגר"א קוטלר זיע"א פעל והקים במאמצים עילאיים פינה באמריקה שכולה תורה. אז, בימים ההם כשאמריקה הייתה כל כך חומרית, כשכמעט לא ניתן היה למצוא בה תורה בטהרתה, עמד הסבא זצוק"ל ויצר את אותו יש מאין ששמו לייקווד.

עשרות שנים לאחר הקמתה של פינה זו זוכים אנו לראות את התפשטותה לכל יבשת אמריקה. כיום ברוך ד' התורה הקד' הגיעה וקבעה מקום של קבע בכל מקום ומקום. את המחזה המרנין הזה של אברכים ובני תורה, תלמידי ישיבות ונערים צעירים ההוגים בתורה בעמל וביגיעה עצומה ניתן למצוא בכל עיר ובכל יישוב ממש בארה"ב. אבל אל לנו לשכוח שכל זה הגיע בזכות השורשים שנטע מרן הגר"א קוטלר זיע"א בליקווד. השורשים הללו הלכו והתפשטו, צמחו והתרחבו לכל אמריקה כולה.

כך גם לעניין המערכה שקיימת עתה כנגד הפגעים של האינטרנט ויתר פגעי הטכנולוגיה ההרסנית הזאת, אם אנחנו נבנה ונקים פינה שכל כולה תורה, אם ניצור מצב שהיכלי התורה וקהילות הקודש האמונים על הדרך של 'בלתי לד' לבדו' יהיו נקיים ושמורים מכל משמר, אם אליהם לא תיכנס אותה רעה חולה של טכנולוגיה למיניה, נוכל בעזרת ד' להשפיע ולהקרין על כל העולם כולו.

הסוד להצלחת המערכה כולה הוא, שהעניין תלוי בנו. לראות את המשגיח הגה"צ רבי מתתיהו סלומון שליט"א מוסר את נפשו למען הטהרה של הבית והרחוב היהודי דורש מאיתנו לקום ולעשות מעשה. לא לשבת בשקט ולהמתין לאי מי שיעשה זאת עבורנו, אלא להחליט ולקבוע בלב, הפינה הזאת של תורה, המקום הנקי הזה מכל חשש אביזריהו דאביזריהו של אותה טכנולוגיה מסוכנת יהיה אצלי בבית. ייקבע במקום בו אני גר ובקהילה אליה אני משתייך. כך בעזרת ד' נוכל לומר בעוד שנים לא רבות כי ניצחנו את היצר הרע הנורא הזה.

                                           *                        *                      *

בטיפוח ובעמידה על עמל תורה נוכל להתגבר

כיצד ניתן להתגבר על התופעה החמורה של חדירת פגעי הטכנולוגיה לתוך מחננו? שאלנו את ראש ישיבת 'עטרת תורה', הגאון רבי יוסף רפול שליט"א במהלך שיחה מיוחדת אודות יחודיותה של קהילת 'עטרת תורה' בתוככי אמריקה החומרית, לאחר שטעמנו מטעמו הערב של סוד שיח במחיצתו של הגאון שליט"א נאות ראש ישיבת 'עטרת תורה' להרחיב על הסכנה שבפגעי הטכנולוגיה והדרך להינצל ממנה.

הגר"י רפול שליט"א: לצערנו הרב קיימת תופעה שאנשים מחפשים לעצמם כל מיני דרכים בכדי להקל על עצמם את לימוד התורה. לו בני אדם ישכילו להבין כי תורה, משמעותה עמל ויגיעה. אם ידעו מה זה תורה באמת, לא יצטרכו שום כלים ואמצעים אחרים כי שום גורם 'זר' לא יחדור לתוך מחננו.

"ואפרש את שיחתי", מבהיר לנו הגר"י רפול שליט"א: מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצוק"ל הגיע לאמריקה לאחר מלחמת העולם. צריך לזכור ולדעת כי גם באמריקה של הימים ההם היו יהודים שומרי תורה ומצוות. גם כאן היו אנשים ישרי דרך שהקפידו על לימוד תורה וקיום מצוותיה, אך רבי אהרן זיע"א לא הסתפק בכך. הוא דרש עמל התורה. הוא שאף ליצור כאן מצב של שקיעות ויגיעה בתורה בדיוק כמו שהיה באירופה.

רבי אהרן לא רצה שיהיו כאן עוד 'יהודים נחמדים'. הוא רצה שקול התורה יישמע ויתנגן בימים ובלילות, שיכנס לכאן אותו ברע'ן עצום של שקיעות בתורה. ומדוע? כי רבי אהרן ידע שאם לא תהיה כאן תורה כפי שהיא צריכה באמת להיות, לא יהיה כאן כלום. ללא עמל ויגיעה בתורה אין סיכוי שיהיה לאותם יהודים שהתגוררו כאן שום המשך. הם כולם יתפתו ללכת אתרי ההבל ששולט ברחוב האמריקאי".

במהלך השנים שחלפו מאז הגעתי לאמריקה (לפני עשרות רבות בשנים) מכל אלו שניסו להקים כאן תחליף לאותו 'עמל ויגיעה' לא נותר מאומה. אי אפשר לבנות יהדות אמיתית על בסיס של קולות ופשרות וכל שכן שאי אפשר לבנות על בסיס מהסוג הזה יצירה אמיתית של גדולי תורה או בני תורה.

נושא ערכי ומהותי זה נוגע גם לענייננו. כאשר היצר הרע בתחבולותיו, מבקש להפיל אותנו ברשתו. כשהרחוב ההרסני נכנס חלילה לתוך בתינו ממש ומבקש למשוך אותנו אל דרכו המסוכנת, צריכים אנו להבין ולהפנים היטב כי לא תועיל לנו כל דרך אחרת מלבד השקיעות והעמל בתורה כפשוטו. כל ניסיון למצוא פתרונות נקודתיות לא יועיל שכן רק בכוח התורה נוכל למנוע מהדרדור העצום שמתרחש ברחובות להגיע אלינו.

דרך ברורה ובהירה זו, ממשיך הגר"י רפול שליט"א, זכינו לשמוע מרבינו הגדול מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל. כאשר הועלתה לפניו השאלה כיצד ניתן לשוחח ולקרב יהודים תועים ליהדות ואיזה מסר אמורים פעילי הקירוב להעביר לאותם אלו שמבקשים לשוב לכור מחצבתם, ענה מרן זיע"א באופן הברור והבלתי משתמע לשני פנים: "רק על ידי לימוד גמרא. לא בלימוד ובעיון בענייני מחשבה ואף לא בלימוד קצר ובלתי מעמיק. הדרך היחידה שתוכל באמת לבטל מן האדם כל יצר הרע ולהוציא ממנו את כל המכשולים והניסיונות היא רק באמצעות לימוד התורה בעיון ובעומק."

ואם כן, אם מבקש האדם את הדרך הנכונה להינצל מתחבולות היצר הרע עליו להשקיע עצמו בלימוד התורה ובעזרת ד' לראות ברכה בעמלו ללא כל טרדות והפרעות חיצוניות רח"ל.

                                             *                       *                       * 

לא התייאשתי מאמריקה

מי שכאמור עומד מאחורי המאבק האדיר בפגעי הטכנולוגיה, הוא משגיח ד'ישיבת בית מדרש גבוה דליקווד', הגה"צ רבי מתתיהו סלומון שליט"א. יחד עם כ"ק האדמו"ר מסקולען שליט"א משקיע הוא ימים ולילות במאבק האדיר לשמירת הצביון הטהור בכל יבשת אמריקה.

במהלך שהותנו בארה"ב עקבנו אחר מסע הקודש אותו מנהל המשגיח דלייקווד שליט"א מעיר לעיר ומיישוב לישוב במטרה להשמיע את השקפת התורה ברמה. בכל מקום אליו מגיע הגה"צ רבי מתתיהו סלומון שליט"א מכנס הוא את הרבנים ואישי הציבור על מנת לחדד ולחזק את המערכה למען תחדור לכל בית יהודי. על אף חולשתו ותשות כוחו לא נמנע מלהתאמץ להצלחת המערכה.

בשיחה המיוחדת במעונו אומר הגה"צ רבי מתתיהו סלומון שליט"א ל'יתד נאמן': המסר שמוכרח לצאת לכל העולם הוא: אסור להתייאש. גם אם רבים מבני היהדות הנאמנה בארה"ב היו סבורים כי בארה"ב המצב שונה ושם נתקשה מאד בהעברת המסרים כנגד פרצות הטכנולוגיה והסכנות הטמונות בה, אל לנו להתייאש בשום פנים ואופן. אם נעשה את שלנו ונוכיח קבל עם ועולם כי אנחנו צועדים לפי רצון ד', אין לנו כל ספק כי נזכה לסייעתא דשמיא מרובה.

מה מביא אנשים לחשוב שהמצב בארה"ב שונה מהמצב בארץ ישראל?

אין זה סוד שבארץ ישראל זיהו את הסכנות הטכנולוגיות כבר מראשית חדירתן לחוגי ציבור היראים. תיקנו תקנות וגדרו גדרים כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אך בארה"ב משום מה הייתה אדישות כלפי הסכנות הללו ולא נלחמו בהן מבעוד מועד. אולם כשהתחלנו בסייעתא דשמיא לעורר ולהפעיל את הרבנים ומנהיגי הקהילות שליט"א, אי אפשר שלא להתפעל מן ההירתמות הגדולה להצלחת המערכה.

אנחנו רואים היום ברוך ד' התעוררות עצומה בכל חלקי היהדות הנאמנה. רבים מבקשים למצוא את הדרך הראויה כיצד להתמודד ולמנוע את המשך החורבן הנורא שבאותן סכנות. המעמד הגדול שיתקיים בס"ד יתן את האות למאבק ויהדהד בקול רחבי אמריקה כנגד הסכנות המבקשות לכלותנו רח"ל.

אך אני מבקש שתציינו מעל גבי העיתון, מוסיף הגר"מ סלומון שליט"א, "למרות קולות הייאוש שנשמעים מדי פעם על ידי גורמים ואישים שונים, אני לא התייאשתי מאמריקה. בעקבות הפעילות הגדולה שנעשית בעת האחרונה בכל הקהילות ברחבי ארה"ב, וביתר שאת לאחר הכנס הגדול שיתקיים בקרוב, נראה בס"ד שינוי אמיתי ומשמעותי גם בתוככי מרכז החולין והמותרות של העולם־אמריקה".

יהודים צריכים לדעת שאותה תורה, אותם חוקים ואותן מצוות שנתנו לנו מסיני תקפים ונוגעים הלכה למעשה לכל אחד ואחד בכל מקום שהוא. אם אדם חושב שישנו מקום בעולם בו הדין שונה עליו לדעת שזו מעצת היצר המנסה להחטיאו ולהסיתו מדרך התורה. כשנדע ונפנים שאנחנו יכולים להתגבר על עצת היצר נזכה בעזרת ד' לראות את אמריקה הגדולה מכריזה בקהל רב וברוב עם: לאורה ולדרכה של תורה אנו צועדים.

                                             *                      *                        *

מקבלים פניות וקריאות לעזרה מכל רחבי העולם היהודי

"התחלנו לפעול לפני כארבע שנים בלבד. הייתה זו יוזמה של יהודי מארה"ק דווקא שתפסה תאוצה והתרחבה לארה"ב, לצרפת ואף למדינות דרום אמריקה. כיום ברוך ד' אנחנו יכולים לציין בסיפוק כי הצלחנו להציל כאלף בני אדם מאותו כלי משחית, הרסני ומסוכן ששמו אינטרנט", כך מציינים בסיפוק בארגון 'שמור עינך' האמריקאי.

לצד המאבק המתנהל בימים אלו כנגד פגעי הטכנולוגיה, מנסים בארגון 'שמור עינך' לעזור ולסייע לאלו שנפלו באותה רשת משחיתה השואבת לתוכה רבים ש'רק' הציצו מעט ו'רק' ניסו לראות במה מדובר, ולצערם מצאו עצמם תוך זמן קצר ביותר שבויים עמוק בעולם רע ואכזרי שלא משאיר כמעט פתח מילוט.

מצוידים בהמלצתם ובהוראותיהם של גדולי ראשי הישיבות והרבנים בארה"ב שליט"א פועלים אנשי הארגון להציל כמה שיותר יהודים תועים ממלתעותיו של האינטרנט וגרורותיו. פגשנו בהם בשעת לילה מאוחרת של מוצאי שבת קודש במשרדם הצנוע באחד מרחובותיה הצדדיים של שכונת 'בארא פארק', קבוצה של אנשים יראי ד' שפשוט איכפת להם מאותם אחים תועים שנלכדו ברשת. הם, אנשי 'שמור עינך' פועלים במסירות נפש להצילם מן השאול ולהשיבם לדרכם הראשונה.

"למרבה הצער", הם אומרים לנו כשנימת כאב ניכרת על פניהם, "התופעה הזאת הגיעה לממדים של מגיפה ממש. בארץ ישראל ברוך ד' פחות מכירים אותה, אך בארה"ב וביתר מדינות העולם מרגישים את הסכנה בכל פינה. משפחות רבות נהרסו. הנגישות והזמינות המידיים שהאינטרנט מספק, הופכים את הנושא לאחד המבחנים הגדולים של דורנו".

כיצד אתם פועלים נגד אותה 'תופעה', כפי שאתם מכנים אותה?

אנחנו פועלים למעשה בשני מישורים שונים. ישנה קבוצה של אנשי מקצוע שמטפלת באנשים שכבר 'מכורים' לבעיה. בהתייעצות מתמדת עם רבנים, אישי חינוך ואנשי מקצוע מן המעלה הראשונה. הקמנו עבורם קבוצות תמיכה אנונימיות שיעזרו ויקלו על אותם אנשים לצאת מאותה התמכרות. במקביל, קיימת אצלנו קבוצה שמטפלת במניעה. זה כמובן כרוך בחומרי הסברה ובמנשרים בשפות רבות. הקמנו פורומים רבים שתפקידם להסביר ולהבהיר עד כמה ההרס של האינטרנט יכול לפגוע בכל אחד ואחד ממש.

כיום גם בקרב השפויים שבין אומות העולם מתחיל להתעורר השכל האנושי שיודע ומכיר את חומרת הבעיה. אנחנו מקבלים פניות מגויים שזועקים לעזרה לאחר שמשפחתם התפרקה, פרנסתם נאבדה וחייהם הפכו לבלתי נסבלים. מוכרחים לדעת האינטרנט מכה ללא רחמים. הוא לא פוסח על אף אחד. אם אדם לא יודע לעצור מיד, מי יודע להיכן הוא עלול להתדרדר.

לעצם שאלתכם. כיום ב"ה אנחנו 'מעסיקים' בהתנדבות טכנאי מחשבים רבים שנרתמו למאמץ הגדול ומוכנים בכל עת לבוא ולסייע לאנשים. לנתק את המחשב מאפשרות כניסה למקומות האסורים.

אנחנו מוציאים חומרי הסברה באידיש, עברית, אנגלית, צרפתית וספרדית. ברוך ד' העניין משפיע ונקלט אצל ההמונים. התגובות החיוביות והמעודדות שאנחנו מקבלים מאנשים 'שנרפאו' ממחלת האינטרנט הן רבות ונותנות לנו את הכוח והיכולת להמשיך במאמצים.

לפני פסח עשינו אסיפה גדולה בבית הכנסת 'קארלסברג' המפורסם ב'בארא פארק'. דומ"ץ הקהילה הגאון רבי יחזקאל ראטה שליט"א דיבר על מצוות 'ביעור חמץ' של דורנו. חילקנו חוברות הסברה וממש לא היה צורך להרחיב יתר על המידה.

היה זה מחזה מרנין לראות כאלף אנשים שפשוט עמדו בתור בהמוניהם לפני הטכנאים כדי שינתקו אותם מן היכולת להיכנס לאותם מקומות. במקום ישבו כ־30 טכנאים וידיהם היו עמוסות ללא רגע של מנוחה.

בנוסף, 'הקו החם' שלנו פעיל כמעט בכל שעות היממה. יהודים בכל הגילאים פונים לעזרה, להינצל ולהימלט מההתמכרות לאינטרנט. בסייעתא דשמיא ההתעוררות הציבורית שצברה תאוצה בעת האחרונה נותנת את אותותיה ומביאה בעקבותיה גלים של שיבה אל השפיות ואל הנורמאליות.

"הקריאה שתצא מהכנס תהיה פשוטה וברורה: מי שמחזיק באינטרנט פרוץ, לא שייך למחננו!"

"גם מי שלא מבין שסכנת האינטרנט היא סכנה נוראה עבורו, מבין היום כי זו סכנה נוראה עבור צאצאיו, ובעצם עבור כל הדורות הבאים אחריו". כך אומר ל"יתד נאמן" הרב משה דרו שליט"א מראשי 'איחוד הקהילות לטוהר המחנה' או בהגהה האמריקאית המקוצרת 'איחוד הקהילות" המנהלים את המאבק הציבורי באמריקה כנגד פגעי הטכנולוגיה.

את הרב משה דרו והרב נחמיה גוטליב פגשנו לשעה קלה באולם ביהמ"ד דחסידי סקולען בשכונת בארא פארק הניו יורקית בעיצומן של ההכנות הקדחתניות לקראת המעמד הנשגב שייערך בס"ד בעוד כשבועיים. כמי שעסוקים בהכנת המעמד האדיר בו ייטלו חלק כארבעים אלף איש , זמנם קצוב ומדוקדק. הם לא יכולים להרשות לעצמם להותיר אף פינה לא סגורה ובלתי פתורה. "לפני מספר שעות סיימנו אסיפה מרכזית בישיבת 'דרכי תורה' שב'קווינס'. אלפי אנשים מ'קווינס' ומ'פארקוואי' ובראשם כחמישים רבני קהילות נטלו חלק באותה אסיפה. אפשר בהחלט לומר כי המסר מחלחל. אנשים רבים מצטרפים למאבק שהולך וצובר תאוצה", אומרים לנו ב'איחוד הקהילות' בסיפוק.

מהו בעצם 'איחוד הקהילות' ומה מטרתו?

המשגיח הגה"צ ר"מ סלומון שליט"א וכ"ק האדמו"ר מסקולען שליט"א המנהלים למעשה את המאבק יחד עם יתר גדולי ישראל שליט"א יזמו את הקמת הארגון שמאחד בתוכו את כל הקהילות החרדיות בארה"ב במטרה להילחם בנגע המסוכן הזה. מדובר באיחוד של כל הקהילות ממש ללא יוצא מן הכלל.

העובדה שמדובר בארגון אחד גדול נותנת לנו כוח ועוצמה שאינם ניתנים לתיאור. אנשים משתפים איתנו פעולה ברמה בלתי מוכרת עד כה, שכן הם חשים שמדובר באמת במאבק על צביונה של היהדות החרדית וזאת בעצם הייתה המטרה בהקמתו של 'האיחוד'. בנוסף, בשל האמון הרב שאנשים רוחשים לנו, הם גם מרבים להציע פתרונות אמיתיים למלחמה בתופעה. מאז החלנו בהקמת האיחוד גילינו שקיימים פתרונות וכלים עצומים, אלא שעד כה לא היה מי שירכז, ינהל ויביא אותם לידי מימוש.

תוכלו בבקשה לתמצת בעבורנו למה אתם שואפים להגיע, ומה היא הדרך לעשות זאת?

בהחלט. ניתן לומר באופן ברור כי אנחנו חפצים לשנות את קו החשיבה של בני האדם. עד היום היתה מין תחושה שאמריקה שונה מארץ ישראל. שכאן אי אפשר להתנזר מדברים מן הסוג של טכנולוגיה ודומיה, אט אט הולכת ומתבהרת התמונה שגם כאן אנשים יראי ד' ואפילו כאלו המוגדרים כ'עמך' מבינים שהמצב הנורא הזה לא יכול להימשך. שלא ניתן לשמור על צביון אנושי כל שהו עם אותה טכנולוגיה הרסנית ומסוכנת. שהיא ו'אדם' לא מסתדרים ביחד.

לגבי שאלתכם כיצד אנחנו מתכוונים לעשות זאת, אומר בפשטות: הסברה נכונה ויעילה. ואבהיר את דברי: יהודי ירא שמים רעב מאד. יום שלם לא הכניס לפיו דבר מאכל כל שהו, ובסוף היום הוא נכנס לחנות לקנות לעצמו דבר מאכל, אך מגלה כי המוצרים הנמכרים בה הם מהכשר פשרני ביותר. האם הוא יעלה בדעתו לוותר על עקרונותיו ולקנות מוצר מהכשר שאינו סומך עליו? בוודאי שלא. ומדוע? כי הוא חונך לאכול רק אוכל ברמת כשרות גבוהה מאד. את הנקודה הזאת בדיוק אנחנו מבקשים בעצם להכניס בהכרה של הציבור. שזה יהיה דבר בסיסי ראשוני אצל הציבור. עם אינטרנט פרוץ אי אפשר לחיות. יהיה ברור כי גם על אלו שנצרכים לצורך עבודה וכדו' נאסר להסתכל שם ללא חסמים ופילטרים, עד כדי כך שזה ייהפך לבושה.

במהלך הפעילות שלנו אנחנו מדגישים חזור והדגש כי אינטרנט הוא סכנה בדיוק כמו שאדם עומד על הגג ובדיוק כמו שאדם מחזיק בידו סכין חדה או אש מתלקחת.

אין לנו כל ספק שרבים עדיין לא יודעים מהו ההרס הגדול שנמצא באינטרנט, אך כשמסבירים וזועקים, בסוף מצליחים להעביר בעזרת ד' את המסר. ונעשה זאת באופן מאד פשוט, לאחר שנבהיר את הסכנות והאיסורים באינטרנט, ממילא תצא הקריאה כי אדם שמשתמש באינטרנט פרוץ הוא לא שייך למחננו. זאת ההצהרה שתצא מפיהם של גדולי הדור שליט"א והיא זו שאמורה להישמע מסוף העולם ועד סופו.

ברור שלא נהיה מן הצועקים בלבד. בס"ד תוקם בקרוב ממש רשת משרדים בכל אמריקה בהם ניתן יהיה לקבל מענה אמיתי ומעשי להתמודד עם הבעיות השונות. במשרדים הללו יוכלו אותם אנשים שכן נאלצים להשתמש באותה טכנולוגיה לצורך עבודתם וכדו' לקבל עצות והדרכות מעשיות, מה מותר ומה אסור ועד כמה הם אכן זקוקים להשתמש בה.

יאמרו לכם אנשים, הרי גם בעבר היו כנסים נגד האינטרנט, אולם חוץ מכמה קהילות זה לא חילחל הלאה לציבור הרחב, מדוע עתה חשים הנכם כי המאבק יצליח יותר?

ראשית, אנחנו אכן מתפללים ומייחלים לסייעתא דשמיא שתלווה אותנו ותעזור לנו להצליח. שנית, אכן בעבר התקיימה אסיפה בליקווד כנגד האינטרנט ורבים הכניסו פילטרים וחסמים למיניהם, אולם כשבשאר המקומות כן המשיכו להשתמש באינטרנט כרגיל, זה הקשה מאד על המאבק. הפעם המאבק לא מתמקד בקהילה זו או אחרת. כל הקהילות כולן. כל הערים והעיירות מתאחדות למאבק הכללי באינטרנט, מה שהופך את העניין להרבה יותר משמעותי ואפקטיבי.

שמענו מהמשגיח הגה"צ ר"מ סלומון שליט"א כי בעבר הייתה באמריקה בעיה קשה של חילול שבת. יהודים פוטרו מעבודתם מדי שבוע כיוון שלא הסכימו לחלל את השבת. כיצד השתנה הדבר, היאך נהיה שהיום ברוך ד' הניסיון הזה כבר לא קיים אצל יהודים? מאחר ויהודים מסרו על כך את נפשם. הם לא נרתעו ולא נשברו ולכן הקב"ה עזר להם וחוק ימי העבודה באמריקה השתנה ונקבע שאפשר לעבוד רק חמישה ימים בשבוע וממילא יהודים לא צריכים לעבוד בשבת.

אם אנחנו נעשה את שלנו, אומר המשגיח הגה"צ ר"מ סלומון שליט"א, הקב"ה כבר יעשה את שלו ונראה בעזרת ד' ברכה בעמלנו.