חופש הבטוי: אללה אכבר, איטבח אל יהוד
לתשומת ליבכם, המפריע לחופש הבטוי ואינו מפשר לאדם להתבטא לפי דעותיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק
בג"ץ