גנזים

א זעלטע זאמלונג פון היסטארישע דאקאמענטען זעלטן און ווערטפול כתבי יד

און אלטע ספרים פון די ארכיווען פון אַ פריוואטער קאלעקטער געפינען זיך יעצט צום פאַר פארקויף און דער. ניי און הויך קוואליטעט'ן קאַטאַלאָג, פון די אוקשין הויז 'גנזים'