הרב יצחק אייזיק וייס

מסיבת "כה תברכו" שע"י חברת תהלים לתשב"ר 'תהילות יואל סאטמאר' בארה"ק

המעמד נערך לציון כ"ה שנה להתייסדות החברת תהלים ע"י כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שנערכה ע"י המנהל הנכבד הרבני הנגיד הרב יצחק אייזיק ווייס הי"ו (שנתמנה לזה ע"י בעל הברך משה מסאטמאר זי"ע) בהשתתפות מאות ילדי החברת תהלים מב"ב. ירושלים. אלעד. בית שמש • צילום: יהושע פרוכטר - הפקה: אייזיק שטיין - שחקים