מכון קול אריה

ספר חדש – מפי אריה – אמרות טהורות מזוקקות על המועדים הבעל"ט

בימים אלו הופיע ויצא לאור לראשונה הספר "מפי אריה" - ירח האיתנים, אמרות טהורות מזוקקות על ראש השנה, יום כיפור ועשרת ימי תשובה, וחג הסוכות, אשר יצאו מפורש מפי כהן גדול הגאון הקדוש המפורסם רבי אברהם יהודה הכהן שווארץ זצוק"ל שהיה אב"ד דק"ק בערגסאז, ובסוף ימיו אב"ד דק"ק מאד במדינת הונגריה, בעל המחבר הספר הנפלא שו"ת קול אריה. נלקטו מספריו ומספרי צאצאיו הרבנים הגאונים והצדיקים, ונערכו ונסדרו בטוב טעם ודעת עם מקורות, הערות והארות בשם "באר נפתלי" ע"י נכדו הרה"ג ר' נפתלי עהרנרייך שליט"א אבד"ק מאד, ויצא לאור ברוב פאר והדר ע"י מכון "קול אריה" בברוקלין, ניו יארק.