מעמד סיום ישיבת בין הזמנים "בני אהרן" ע"ש מייסדה רבי פסח הכהן שטרן מדינוב זצ"ל

"וכבוד גדול עשו לו במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברו" • מעמד סיום ישיבת בין הזמנים "בני אהרן" ע"ש ולזכרו הבהיר של מייסדה המרא דאתרא הגה"צ רבי פסח הכהן שטרן מדינוב בעל ה"בני אהרן" זצ"ל נערך בביהמ"ד "ישמח משה" צאנז במרכז העיר נתניה. אשר במשך עשרות בשנים מסר את נפשו ולבו למען "לא יפקד ולא יזכר שם בין הזמנים בעולם".