הלילה לפני שנה | זאת חנוכה אצל האדמו"ר משומרי אמונים זיע"א | וידאו מרהיב

כך היה נראה מעמד נורא ההוד בצילו של כ"ק אדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זיע"א משומרי אמונים | הלילה לפני שנה עמד האדמו"ר בחצר בית מדרשו בבני ברק ושרף את הפתילות והקוויטלעך לאחר מכן חילק למאות חסידים ואוהדים מעות חנוכה | צפו