אברהם שלח את עבדו לקדש את רבקה ליצחק. האם עבד כנעני כשר להיות שליח לקידושין? האם אברהם אבינו שחרר את אליעזר? האם מותר לאברהם לשחרר את אליעזר? בת כמה רבקה הייתה בת 3 או בת 12? איך יצחק קידש את רבקה ע"י שליח אם לא ראה אותה?