מראות מ'אפיית מצות' בתלמוד תורה ע"י התלמידים על כל פרטיה ודקדוקיה בכל שלבי האפיה, בימים אלו בהם מקיימים ביתר שאת 'והגדת לבנך' • 'אפיית מצות' 'הגעלת כלים' 'ברכת האילנות' 'סדר נאכט' ברוב פאר והדר ועוד מענייני חג הפסח