העיקר חסר פה…
בעיקרון אמור הפירות להיעלות לירושלים לאכלה שמה, כמו שצוני הבורא, ולצערינו ולבושתינו ולחרפתינו, אנחנו מתרגלים שנה שנה למציאות הכואבת ואין אנו בכלל רוצים להרגיש החסרון, אלא מביעים 'התרגשות' עילאי על זכות לקיים המצוה באופן כזה, שבעצם כל כולו צער לשכינה הק', ונחשב בספר הזוהר הק' ועוד כל רגע שאין בית המקדש חילול ה' נורא ואיום