המג"ש המפורסם, הגאון רבי מנשה רייזמן שליט"א הביא במהלך שיעור בשבוע האחרון הוכחה מהתורה כי על ההורים להמשיך ולקרב את הבנים שירדו מהדרך על מנת שיחזרו למוטב • צפו

במהלך שיעור שנשא המגיד שיעור המפורסם, הגאון רבי מנשה רייזמן שליט"א במהלך השבוע האחרון במסגרת שיעוריו בבית הכנסת "בית יהושע" בשכונת מנחת יצחק בירושלים, בחר הרב רייזמן להתייחס לנושא הרגיש של יחס ההורים לבניהם אשר אינם צועדים בדרך המסורה לנו מדור דור.

מכיוון שהשיעור נמסר בשפת האידיש, ומפאת חשיבות העניין, תמללנו בפניכם את תמצית דבריו. אנו ממליצים לדוברי השפה לצפות בדבריו במלואם על מנת להבינם באר היטיב. יצוין כי הרב מסייג כי מדובר באופן כללי. בכל סיפור פרטי וכאוב, על ההורה להתייעץ עם מורו ורבו.

הרב רייזמן פתח בציטוט מהגמרא במסכת סנהדרין כי הורים יכולים למחול לבן סורר ומורה ואין את הדין והעונש הקבוע עליו. שואל בעל השם משמואל, הרי העניין איננו פגיעה בכבוד ההורים, כי אם שהוא אוכל, שותה, וגונב על מנת שיהיה לו כסף עבור מימוש תאוותיו. ובכלל, הרי הורגים אותו רק על שם סופו, שעתיד לעמוד בפרשת דרכים וללסטם את הבריות, ומה עוזרת לו מחילת ההורים? אם כבר, הציבור היה אמור למחול לו על פשעיו שהוא עתיד לעשות.

ובכלל, אם הורגים אותו על שם סופו, ומה בכך שבסוף יהפוך לליסטים. הרי ייתכן שיחזור בתשובה בסופו של דבר. לדוגמה, ריש לקיש שהיה ריש ביריוני ובסוף הפך לאחד מגדולי האמוראים. אם כבר בודקים מה יהיה בסופו, אולי עלינו לבדוק מה יצא בסופו של אותו גזלן שגדל להיות אמורא!. כך מוסיף הרב רייזמן ומצטט דוגמאות ומרחיב בהם על פי המפורט בספר "שם משמואל". והשאילה הגדולה היא: מדוע החליטו כי הבן סורר ומורה לא יחזור בתשובה בסופו, או שמא ייצא ממנו צאצא צדיק, כפי שבדק משה רבינו לפני שהרג את המצרי וכפירוש הפסוק "וירא כי אין איש" – שלא עתיד לצאת ממנו זרע כשר?

אומר בעל השם משמואל, כתוב במדרש תנחומא כי תשובה מסייעת רק לבני העם היהודי שכן אנחנו צאצאיו של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ולכן החטאים בידינו אינם בעצם הנפש אלא רק לכלוך חיצוני ולכן בעשיית תשובה מתקרבים חזרה לרבש"ע. בניגוד לאומות העולם, שחזרתם בתשובה אינה שלימה שכן אין להם זכות אבות. כפי שראינו בעיר נינוה, אשר למרות ששבו בתשובה, בסוף חטאו שוב והעיר נענשה. כלומר, התשובה מסייעת רק בגלל שאנו מחוברים בשלשלת הדורות עד לאבות הקדושים.

לכן, כאשר יש בן שאינו הולך בדרך הישר, האפשרות שישוב בתשובה הוא רק אם לא יתנתק מהוריו ויישאר מחובר אליהם ובביתם, ולכן, בן סורר ומורה, למרות שהוא איננו שומע בקול אביו ובקול אימו, אם הוריו מוחלים לו, אינו נענש. שכן, הוא עדיין מחובר לשלשלת הדורות, אך אם הוא אינו מחובר להוריו ואינו בקשר איתם, מענישים אותו על שם סופו! שכן ברור הדבר כי לא יצליח לשוב בתשובה כפי שכתוב קודם לכן לגבי אומות העולם ח"ו.

הרב רייזמן פנה במהלך דבריו להורים: אנא! התחשבו בטובת הילד! למרות שהוא עצמו איננו שומע בקולך, כמו בן סורר ומורה, אם תשמור איתו על קשר, סופו שישוב בתשובה!