גלריות

צילום: איציק ו.

האדמו”ר מתולדות אהרן לפוסק הדור: עיני כל ישראל נשואות אליכם להעתיר בתפילה על מצב עם ישראל • תיעוד

במהלך השיחה סיפר מרן פוסק הדור לראשונה סיפורי הוד שראה בצעירותו אצל הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן זצ”ל לפני השואה • המוני קהל הנאספים ששהו במקום השתוממו לראות את ההתבטלות של כ”ק האדמו”ר מתולדות אהרן למרן פוסק הדור, ויחד עם זה את האהבה והחיבה שמחזיר פוסק הדור לאדמו”ר • הצלם איציק ו. שתיעד את הביקור, מגיש תיעוד נדיר על השיחה המרתקת של פוסק הדור והאדמו”ר
 • מחפשים פרנסה בכבוד והשפעה על הביטחון? הכירו את התכנית שפתחה את שעריה למגזר החרדי>>>

  תוכן מקודם

 • ללמוד מהמומחים הגדולים איך הם עשו את זה.

  תוכן מקודם

 • מיזם מרגש: עוזרים לחולים ויכולים לזכות בפרסים

  תוכן מקודם

 • שוק הנדל"ן בצמיחה * בא ללמוד מהמומחים איך הם עשו את זה נכון והצליחו בגדול.

  תוכן מקודם

 • לעצור הזדקנות?! עם חברותא קבועה שתלמד כל ערב עם אבא - זה אפשרי!

  תוכן מקודם

 • מחפשים פרנסה בכבוד והשפעה על הביטחון? הכירו את התכנית שפתחה את שעריה למגזר החרדי>>>

  תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

כ”ק האדמו”ר מתולדות אהרן שליט”א עלה אמש למעונו של מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א לקבל את ברכת הדרך לקראת יציאתו לאוסטריה למנוחה.

האדמו”ר פנה למרן פוסק הדור בבקשה מיוחדת: “עיני כל ישראל נשואות לתפילותיכם, המצב של עם ישראל קשה בכל העולם”

לקראת סיום הביקור, ביקש כ”ק האדמו”ר מתולדות אהרן למזוג בעצמו כוס של יין למרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך באומרו: “בגמ’ כתוב שהרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין.

בשלב זה הופתע האדמו”ר, כאשר מרן פוסק הדור החזיר לעומתו ושפך יין מכוסו לתוך כוסו של האדמו”ר כדי למלאות אף את כוסו של האדמו”ר יין, לכבדו ולהוקירו.


תמליל השיחה בין פוסק הדור לכ”ק האדמו”ר מתולדות אהרן שליט”א


פוסק הדור: מדוע אתם עוזבים את ארץ ישראל, הרי בכל רגע שיושבים כאן מקיימים מ”ע דיישוב ארץ ישראל.

כ”ק האדמו”ר מתו”א: וקווי ה’ יחליפו כח. עוזבים כדי שנוכל לחזור לארץ ישראל בצלילות הדעת, ויעזור השי”ת שיהיה לראב”ד פרישע כוחות, עם אריכות ימים ושנים.

פוסק הדור: יש לכם את הזכות הרבים הגדול, וברכת ה’ תלווה אותכם.

כ”ק האדמו”ר מתו”א: ועל כולם … הראב”ד שליט”א עם הזיכוי הרבים הגדול שלו מעל כולנו.

פוסק הדור: היו גדולים שלא הסכימו לבוא לארץ ישראל, כיון שפחדו לזלזל בקדושת ארץ ישראל, או שפחדו לחטוא בארץ ישראל, וכל חטא בארץ ישראל חמור הרבה יותר מחטא בחוץ לארץ.

פוסק הדור: משמים זימן לנו הקב”ה לחיות בדור הזה שהוא דור קשה לפני ביאת משיח.

אני זוכר מלפני המלחמה בשעה שהיה הגה”ק ר’ אלחנן וסרמן זצוק”ל אצלינו בלונדון, רצה לנסוע לישיבתו בברבנוביץ שבפולין, ואף שטענו לו שזהו סכנה גדולה לנסוע בזמן המלחמה לפולין, הוא ענה ש’קפיטן’ [רב החובל] אינו עוזב את הספינה בשעת מלחמה, והוא אינו יכול לעזוב את ישיבתו בשעה קשה כזאת  שכולם שבורים ורצוצים מצער ויגון ממיתת קרוביהם ובני משפחתם, והוא צריך לחזק את כולם לקבל באמונה את המצב שהכל הוא כרצונו ית”ש, ולעתיד לבוא עוד נבין ונדע שהכל הוא לטובה, ורק שעכשיו אנחנו מצטערים כי אין לנו מושג מהו עולם הנצח.

אמנם לאחר מכן הוסיף ואמר, שנחמה אחת יש לנו, שיש לנו הבטחה מהקב”ה “כי לא תשכח מפי זרעו” – שלעולם יישאר תורה בעם ישראל, רק הוסיף שלצערינו לא קיבלנו הבטחה מהו השיעור של ‘לא תשכח’, שכן יתכן שיישארו רק מתי מעט במלחמה, וממתי מעט אלו תתפשט אח”כ התורה בכל בית ישראל, שהתורה היא כמו אש שמגחלת קטנה של אש יכול לצמוח אח”כ שלהבת גדולה של אש.

כ”ק האדמו”ר מתו”א: בספר הזכרון על החתם סופר הק’ כתוב שהחת”ס ברח מעירו ומבני קהילתו בפרשבורג בשעת המלחמה, וזהו דלא כשיטת ר’ אלחנן שהלך דווקא לתוך מקום הסכנה בשעת המלחמה כדי להיות עם תלמידיו, וככל הנראה זהו ב’ שיטות היאך להתנהג בשעת מלחמה.

פוסק הדור: אכן זהו מחלוקת חת”ס ונודע ביהודה היאך לנהוג בשעת מלחמה בענין זה. ובעוה”ר כבר יצאנו את ב’ הדעות בשנות גלותינו… ועכשיו משיח צדקינו כבר צריך לבוא…. ועיני כל ישראל נשואות אליכם – ובעז”ה הקב”ה בוודאי יעזור.

כ”ק האדמו”ר מתו”א: עיני כל ישראל נשואות לתפילות של מרן הרב שליט”א.

פוסק הדור: חס ושלום.

כ”ק האדמו”ר מתו”א: מה נענה אבתריה…. בגמ’ בשבת (פט, א) איתא על משה רבינו ע”ה שאמר לו הקב”ה “הואיל ומיעטת את עצמך, תיקרא התורה על שמך, שנאמר זכרו תורת משה”. ומשמע שכאשר ממעטים עצמו זוכים שהתורה נקראת על שמו…

כ”ק האדמו”ר מתו”א: כל העולם צריך היום ישועה, המצב בעולם היום קשה מאוד.

פוסק הדור: שהקב”ה יבטל את כל הקטרוגים שיש. הקב”ה אוהב את ישראל, אהבתי אתכם אמר ה’, הוא יתן ברכות לרוב לכל עם ישראל. כבר עברנו כ”כ הרבה עד עכשיו, ובעז”ה הקב”ה יעזור לנו גם הלאה.

ובזכרוני מצעירותי שממשלת אנגליה הציעה סכום כסף גדול למי שיעבור את הים בשחייה מאנגליה עד צרפת, והיה אחד שניסה לעשות כן, והצליח לשחות כמעט עד צרפת, אך כשהגיע קרוב מאוד לחופי צרפת נשבר והפסיק בשחייה, ואמרו לו טיפש הלא היית כבר קרוב כל כך לצרפת וכי לא היית יכול להמשיך, והשיב שהרגיש שכבר אין לו שום כח להמשיך… וכאשר שמע מזה הגר”י אברמסקי זצ”ל הגיב שזהו דוגמא ומשל לסערות הגלים שעוברים על עם ישראל מזמן היותינו בגלות עד עתה, שהלא בכל הדורות סבלנו רדיפות משברים וקשיים ללא גבול, ובכל רגע עומדים אנו כבר להגיע לחוף מבטחים – לגאולה העתידה, שהלא משיח כבר עומד אחר כתלינו, ואיזה טפשות היא להישבר עכשיו ולעזוב את התקווה והצפייה לישועת ה’, שהלא לא נשאר לנו אלא זמן מועט ומיד נזכה כבר להיוושע תשועת עולמים.

לצערינו היום אין לנו כבר גדולי תורה כמו פעם. פעם גדולי תורה היו כמו אורים ותומים, אבל היום בעוונותינו חסרנו כל אלו. בלע ה’ ולא חמל ביום חרון אפו.

בירכו ‘בורא פרי הגפן’ ושתו ‘לחיים’

פוסק הדור: לחיים טובים ולשלום, שיהיה לכם הרבה סייעתא דשמיא, ותמצאו חן בעיני אלוקים ואדם.

כ”ק האדמו”ר מתו”א: לחיים טובים ולשלום. שהקב”ה יתן לראב”ד אריכות ימים ושנים טובות ובריאות, אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.

פוסק הדור: שבכל יום ויום תזכרו שאתם בגלות בתוך גלות.

כ”ק האדמו”ר מתו”א: שיתקיים בנו במהרה “קרבה אל נפשי גאלה”.

פוסק הדור: אמן ואמן.

play-rounded-fill

מצאתם טעות בכתבה? דווחו לנו >

מה דעתך על הכתבה, עניין אותך?

כתבות חדשות באתר

טרגדיה ברכסים: רבי אליהו גוזלן זצ"ל נפטר לאחר מחלה קצרה
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

"נסראללה נמצא בעמדת הפסד, העולם מעביר לו סימנים שהוא הולך להרוס את לבנון כולה"
צה"ל מקים מרכז חדש לבריאות הנפש; 85% מהלוחמים שנזקקו לטיפול חזרו ללחימה
הידעת ? כ -10,000 זוגות מתחתנים מדי שנה במגזר החרדי בלעה"ר
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

מליאת הכנסת: הצעת החוק למאבק בהסתה לטרור עברה בקריאה טרומית
כלי טיס תקף מחבל בג'נין; נעצרו עשרה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון • צפו
כל מה שפחדת לבקש! גדולי הדור חותמים על שטר 'מה שאלתך – ותעש'
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

שר האוצר לשעבר אברהם שוחט הלך לעולמו בגיל 87
בסיוע תצפיתנים: ערבים התפרעו עם רכביהם ב"שיירת חתונה" - ושילמו את המחיר • צפו
שלח לחמך : המיזם שיאפשר לכם לחתן את ילדכם בכבוד בלי הלוואות
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

איסמעיל הנייה: מגלים גמישות במו"מ, אבל מוכנים להמשיך להילחם
160 חבילות מזון ותרופות: כך התבצע ההצנחה בדרום הרצועה בתיאום עם צה"ל • צפו

הכתבות המעניינות ביותר

"ברכת הצלחה לרה"ע הנבחר יהודה בוטבול": המכתב של פרוש אחרי ההפסד
הפתעת הבחירות המוניציפליות: לראשונה התמודדה מפלגת נעם בבחירות המקומיות וגרפה הישגים מרשימים
עצרת תפילה בראשות האדמו"ר מתולדות משה וחכם ניסים בן שמעון
אוֹרָה וְשִׂמְחָה • עריכת השולחן לרגל פורים קטן בחצה"ק קאמרנא
בית שמש: המשפיע רבי אלימלך בידרמן בעריכת טיש פורים קטן
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מסטראפקוב ונכד גאב"ד פרדס כץ • גלריה
טען עוד כתבות >

המיוחדים

.
מחלוקת גדולה - בקטנה: סיכום מהיר של הקלחת הפוליטית המקומית בציבור החרדי
WhatsApp Image 2024-02-27 at 07.12
הצבעתם בבחירות? השתתפו במדגם המרכזי של 'חדשות JDN' • הצביעו
.
צפו והגיבו: מי הוציא את ג'ינגל הבחירות הטוב ביותר? | כתבה מתעדכנת
ezgif
בית שמש לאן: גרינברג, אבוטבול או בלוך? כל התרחישים והסיכויים / אבי מוסקוב

חדש באתר

a5eb6b7934f7ba502d80
"ברכת הצלחה לרה"ע הנבחר יהודה בוטבול": המכתב של פרוש אחרי ההפסד
unnamed-5
"נסראללה נמצא בעמדת הפסד, העולם מעביר לו סימנים שהוא הולך להרוס את לבנון כולה"
WhatsApp_Image_2024-02-27_at_19.55
צה"ל מקים מרכז חדש לבריאות הנפש; 85% מהלוחמים שנזקקו לטיפול חזרו ללחימה
WhatsApp Image 2024-02-28 at 14.59
הפתעת הבחירות המוניציפליות: לראשונה התמודדה מפלגת נעם בבחירות המקומיות וגרפה הישגים מרשימים

גלריות

 משה הגר''נ בן שמעון (2)
עצרת תפילה בראשות האדמו"ר מתולדות משה וחכם ניסים בן שמעון
 פורים קטן (16)
אוֹרָה וְשִׂמְחָה • עריכת השולחן לרגל פורים קטן בחצה"ק קאמרנא
 אלימלך בידרמן פרים קטן בית שמש (11)
בית שמש: המשפיע רבי אלימלך בידרמן בעריכת טיש פורים קטן
 רבי אהרן שפירא ברית (11)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מסטראפקוב ונכד גאב"ד פרדס כץ • גלריה

עיתוני היום

F090331NS01-1024x683
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם רְבִיעִי • כותרות העיתונים – י”ט באדר א’ ה’תשפ”ד

מה ברצונך למצוא?

יש לך משהו דחוף לומר לנו?

הדואר
האדום

צירוף קובץ עד גודל של 5 מגה
דילוג לתוכן Hide picture