רשות החשמל

קריאה לעצור את ניסיון הפגיעה בעצמאותה של רשות החשמל באמצעות חוק ההסדרים

בתנועה לאיכות השלטון טוענים כי הרפורמה תפגום באיכותה של הרגולציה על משק החשמל עקב התלות בגורם פוליטי; תצמצם את מידת הוודאות והמהימנות השוררת במשק זה; תהווה פתח להשפעה פסולה של שיקולים פוליטיים זרים ותעמוד בסתירה לאמות המידה הבינלאומיות המקובלות