היום 35 ימים לעומר

הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • הגה”ק בעל ה’כלי יקר’ זי”ע

היום הילולת רבי שלמה אפרים מלונטשיץ זי”ע בעל ה’כלי יקר’ – ז’ אייר שע”ט.
 • "ראוי לכל איש ישראל לקבוע לעצמו שיעור יומי בלימוד "הזוהר היומי"

  תוכן מקודם

 • למצוא את האיזון בין חיים לעבודה גם כשזה נראה בלתי אפשרי

  תוכן מקודם

 • הראש היהודי: כך הם הגדילו ראש בעסקים באמצעות ידע בחושן משפט

  תוכן מקודם

 • *נחשף התחקיר המלא כל הזכויות שלך עם תעודת"יורה יורה"

  תוכן מקודם

 • " מצטרפים עכשיו-לימוד הזוהר היומי הוא דבר גדול מאוד ומקרב את הגאולה הפלא והפלא"

  תוכן מקודם

 • למצוא את האיזון בין חיים לעבודה גם כשזה נראה בלתי אפשרי

  תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

הגאון רבי שלמה אפרים מלונטשיץ, נולד בלונטשיץ שבפולניה בערך בשנת ש’.

רבו המובהק היה המהרש”ל. תקופה מסויימת שהה בלבוב (למברג) ושימש שם כראש ישיבה, ומשנת שס”ד כיהן כעוזרו של המהר”ל ברבנות העיר פראג וכראש הישיבה בה. ולאחר פטירת המהר”ל בשנת שס”ט מונה לרב העיר.

היה ידוע כדרשן מופלג. חיבר חיבורים רבים בענייני מוסר ויראת שמים, אך התפרסם בזכות ספר דרשותיו ‘עוללות אפרים’, ובעיקר בזכות פירושו ‘כלי יקר’ על התורה, שנוסף לפרשנות מעמיקה של הכתוב יש בו התייחסות רבה לענייני מוסר; על שמו הוא מכונה ‘בעל הכלי יקר’. היה פעיל בעסקי ציבור, וחבר ‘ועד ארבע הארצות’.

העמיד תלמידים רבים, הידועים שבהם הגה”ק ר’ יום טוב ליפמן הלר (בעל ‘תוספות יום טוב’) והגה”ק ר’ שבתי הלוי הורוביץ בן השל”ה (בעל ‘ווי העמודים’).

חיבר עוד ספרים רבים, ביניהם ספר הדרשות ‘עיר גבורים’, ‘עמודי שש’ – דרשות בענייני מוסר ותלמוד תורה, ‘שפתי דעת’ על התורה ו’אורח חיים’ על המועדים.

נתבקש לישיבה של מעלה ביום ז’ אייר בשנת שע”ט.

סגולה נפלאה בעת בכיית הילד בשעת ברית מילה

איתא בעוללות אפרים (סי’ תט”ו), דיכוין כל אדם בעת בכי הילד הנימול מיסורי המילה, שיכלול בזה גם תפילתו, כי קול זה של הילד הנימול עולה בלי מונע מכל קליפה, וע”ז נאמר (תהלים ו, ט-י) “כי שמע ה’ קול בכיי” כלומר, שומע ה’ בכי הילד הנימול, ואז היא עת רצון – “שמע ה’ תחנתי ה’ תפלתי יקח” והיא עצה נפלאה.

[הגהות הגה”ק רבי אליהו גוטמאכר – מסכת שבת (קל.)]

משל נפלא מבעל העוללות אפרים

הרב בעוללות אפרים (מאמר קמא) כתב, כי מדת הסתפקות גם כשמונח על הארץ הוא ישן מיד, מה שאין כן באחרים וכו’.

וכיוצא בזה שמעתי, אמת משל היה, בעשיר אחד מליטא, שהי’ הולך בדרך עם סוחרי מדינתינו, ובמלון הם הציעו כרים וכסתות, והוא הי’ מונח בארץ לישן, רק המרדעת תחת ראשו, והי’ ישן מיד, מה שאין כן הם. ושאלו פיו מהו זה, והשיב כי מה שיש לו הוא שלו ומניח לו לישן, מה שאין כן הם מה שיש להם אינו שלהם וכו’, ודפח”ח.

ולי נראה הטעם, שזה העושר עיקר תענוגו בעשרו הוא בביתו שהכל שלו, ויותר שממעט בתענוגיו בדרך וממעט ההוצאה, ירויח בסחורה יותר להתענג יותר בביתו. מה שאין כן הם בבואם לביתם יחטפו הבעלי חובות, זה חומס וזה רומס, ואין כל תענוגיו רק בדרך שאינו בביתו, ואם ירבה בשינה אימתי יתענג, מה שאין כן העושר שהכל שלו, וכנ”ל.

וכך הוא בנמשל, מי שטרח בערב שבת, בעולם הזה, כדי שיאכל בשבת בעולם הבא, וכל תענוגיו שם לעולם הבא, א”כ כל מה שממעט בכבודו ובתענוגיו בעה”ז, יהי’ מופנה מכל צד להרויח בסחורתו בעה”ז, שיסגל תורה ומעשים טובים לעולם הבא להתענג שם בשבת שכולו שבת. מה שאין כן מי שהוא בעל חוב, שחייב בחטאיו, וכל תענוגיו בדרך בעולם הזה, כי אין לו שום בית שיתענג שם בביתו בעולם החיים הנצחי בלי גבול ומצר, רק בעולם הזה שיש לו גבול ומצר.

ובזה יובן, כך היא דרכה של תורה וכו’, ועל הארץ תישן וכו’, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ר”ל, באדם שעושה הכנה לעצמו שיהי’ לו כל טוב לעולם הבא, כי שם ביתו העיקרי, א”כ לדידי’ אשריך בעה”ז, בין בעקו ובין ברווח לשמחה יחשב לו, ואשריך בעה”ז כי גם על הארץ תישן בקל כדי שימעט מהנאתו מכבודו בדרך, שיתענג יותר בביתו, וק”ל.

[תולדות יעקב יוסף- פרשת ויחי]

דברי הכלי יקר בענין סגירת בתי הכנסיות

ויהפוך ה’ אלהיך לך את הקללה לברכה. לשון זה צריך ביאור כי איך יתכן לומר שהקללה עצמה תהיה לברכה, אע”פ שבאו במקום הקללות ברכות מעין הדברים שרצה לקללם מ”מ אין הקללה עצמה לברכה, גם קשה על מה שארז”ל (סנהדרין קה ע”ב) מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו לקללם כו’ ומסיק כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות כו’ שנאמר ויהפוך ה’ אלהיך לך את הקללה. קללות לא נאמר כו’ משמע רק אחת מהם נהפכה לברכה, וקשה מה נשתנה ברכה זו מזולתה, ועוד מאי משמע מלשון הפסוק שדוקא בתי כנסיות חזרו לברכה:

והביאור לכל זה הוא, שבלעם קוסם היה והיה רואה באצטגנינות של ישראל שהיה מורה על כל הדברים הללו שבקש לקללם בו לא יהיה להם בתי כנסיות כו’, לא תהא מלכותם מושכת כו’, וידוע שאין הקב”ה משדד המערכה בעבור זכותם של ישראל כ”א במקום שאין שום דרך להסב פני המערכה לטובה אבל במקום שיש לקיים משפט המערכה ולפתרה על דרך אחר אזי אין הקב”ה משדדה, דוגמת כוכב ששמו רעה שהיה עולה לקראת ישראל והיה מורה על דם הפכו הקב”ה לדם מילה וכארז”ל (שבת קנו.) האי מאן דנולד במזל מאדים להוי טבחא כו’ כמבואר למעלה בפר’ בא (י י) וכל הקללות שמנה שם בגמרא לא תשרה עליהם שכינה, לא תהא מלכותם מושכת, לא יהיה להם זיתים וכרמים כו’, בכולם לא היה שום דרך לפרשם לטובה כדי לקיים משפט המערכה וישראל לא יהיו ניזוקין, על כן הוצרך הקב”ה לשדד המערכה מהוראות אלו מכל וכל לפיכך חזרו כולם לקללה כשחטאו ישראל ולא היה בידם זכות העומד בכחו נגד המערכה.

אבל בהוראת לא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, לא הוצרך הקב”ה לשדד המערכה כי היה מקום לקיים משפט המערכה שלא יהיה להם בתי כנסיות אבל לטובתם הוא, והיינו כדרך שפירש”י משכנותיך ישראל שהם ממושכנים בעונם שנאמר (איכה ד יא) כלה ה, חמתו ויצת אש בציון. וזה ודאי טובה גדולה שיכלה ה’ חמתו בעצים ואבנים ואנחנו נמלטנו כי מי שיש לו משכון ליתן אותו בחובו אינן גובין ממנו נפשות, והיינו הך שנאמר ויהפוך ה’ אלהיך לך את הקללה לברכה כי נוסח הקללה עצמה שהיא לא יהיה להם בתי כנסיות נתהפכה לברכה כי ע”י שלא יהיה להם בתי כנסיות ינצלו הנפשות, והיינו שאמר בלעם מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. ר”ל טובתכם הוא שהם משכנותיך ממושכנים עליך ואתה ניצול ולפיכך לא חזר דבר זה לקללה שהרי נתקיימה משפט המערכה ולא שודד, על כן אין שייך לומר שתחזור הוראת המערכה לקדמותה כשאין ישראל זוכין

מצאתם טעות בכתבה? דווחו לנו >

מה דעתך על הכתבה, עניין אותך?

הירשם לקבלת עדכונים
עדכן אותי על
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות

כתבות חדשות באתר

המהפכה הגדולה בתחום הכשרות הלימודים במגזר החרדי
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

טרגדיה סמוך למישור אדומים: כבאי נהרג בתאונה קטלנית • צפו
ברקע המשבר ביחסים עם אירופה: המבקר אנגלמן מונה לנשיא המבקרים האירופאים
גאון ישראל מרן הגר"ד לנדו שליט"א: "זו זכות להיות חלק ממצוות פדיון שבויים"
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

"המשוואה - הפסקת התוקפנות": ראש מועצה בצפון קיבל הודעות איום מחיזבאללה
במקביל להעמקת הלחימה ברפיח, נמשכת הלחימה בג'באליה ובמרכז הרצועה • צפו
באמצע התפילה הוא קיבל עדכון: הבית נשרף; מחלצים את הבת הנכה שלך
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

המסוקים שלא הופיעו והצוות שנחסם בכניסה ליישוב; ח"כ כהן חושף פרטים מיום הטבח
על אף התקרית של הרג אזרחים: טנקים של צה"ל מתקדמים במרכז העיר רפיח
רוצה להיות חלק מעולם הצללים? זו ההזדמנות שלך!
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

ראשי רשויות בצפון: "אף אחד לא פנה ולא ביקר ולא סייע במשך 8 חודשים בשום דבר"
איך נראה שילוב זרועות מכה גלים? כש'דורסי הלילה' והדבורנים נפגשים

הכתבות המעניינות ביותר

בונוס חודשי ודו"ח 'איכותי': כיצד מתגומלים הפקחים באוטובסים?
שר הבריאות הופרע ע"י מתפרעים, זה מה שהגיב: "טובת החטופים לא מול עיניכם"
פעם רביעית - כתב אישום: נתפס נוהג ללא רישיון ולאחר שקיבל שלילה מבית המשפט
הכירו את הציצית המשודרגת: זה מה שמצאו השוטרים בחיפוש בדירה בנתניה
הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • הצדיק הנסתר ר' יוסף וולטוך זצוק"ל
שר החוץ ישראל כ"ץ לרוה"מ ספרד סנצ'ס: "אתה שותף להסתה לרצח העם היהודי"
טען עוד כתבות >

המיוחדים

WhatsApp-Image-2021-05-20-at-13.27.36-724x483-1-1-1
ההתרסקות של ראיסי ודליפה סודית • עשרת הסרטונים הנצפים של השבוע
WhatsApp Image 2024-05-22 at 12.56
עובד במשרד רה"מ בשגרה; מג"ד במלחמה: "רואים אותנו רצים? רוצו לכיוון הנגדי"
WhatsApp-Image-2023-05-11-at-18.25.59-1024x683
קיפקעס | הצ'ולנט של החסידים לחיילים, הנס במונסי והתפילות במירון
25013
לא רק איברהים ראיסי: אלו הנשיאים וראשי הממשלות שנהרגו בהתרסקות מטוס

חדש באתר

photo1716887818
טרגדיה סמוך למישור אדומים: כבאי נהרג בתאונה קטלנית • צפו
 לשימוש חופשי (Small)
עם תחילת עונת הקיץ: מומחי מכון התקנים הישראלי בטיפים מיוחדים כיצד להישמר מפגיעת מדליקי פחמים
WhatsApp Image 2024-05-28 at 13.02
ברקע המשבר ביחסים עם אירופה: המבקר אנגלמן מונה לנשיא המבקרים האירופאים
1280px-Hezzzzbollah-1024x682
"המשוואה - הפסקת התוקפנות": ראש מועצה בצפון קיבל הודעות איום מחיזבאללה

גלריות

'ניץ ל''ג בעומר אשדוד פד (23)
הוֹד שֶׁבַּהוֹד • אלפים במעמד ההדלקה בחצר הקודש ויז'ניץ
''מ שכטר ל''ג בעומר פד (16)
כְּאוֹר הַחַמָּה מַזְהִיר • מעמד ההדלקה אצל הגה"צ יעקב מאיר שכטר
 ל''ג בעומר פד (2)
מירון של פתח תקוה: הדלקת ל"ג בעומר אצל האדמו"ר ממישקולץ
 ירושלים ל''ג בעומר פד (8)
וַאֲמַרְתֶּם כֹּה לֶחָי • ל"ג בעומר בחצה"ק ספינקא י-ם

עיתוני היום

%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D4
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם שְׁלִישִׁי • כותרות העיתונים – כ' באייר ה’תשפ”ד
0
מעניין אותנו מה אתה חושב, תוכל להגיב בבקשה?x

דיווח על סרטון

מה ברצונך למצוא?

יש לך משהו דחוף לומר לנו?

הדואר
האדום

צירוף קובץ עד גודל של 5 מגה
דילוג לתוכן Hide picture